0 Item(s)

U hebt niets in uw winkelwagen.Product was successfully added to your shopping cart.

 

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van elk aanbod en elke overeenkomst tussen Hair Combi en consument. Voordat die overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan consument beschikbaar gesteld.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Dag: kalenderdag.

Artikel 1 Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door consument mogelijk te maken. Als haircombi.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, waaronder maar niet uitsluitend schrijffouten, in het aanbod binden haircombi.nl niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
 • handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen haircombi.nl de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor consument te raadplegen is;
 • de manier waarop consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 2 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt haircombi.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hair Combi is bevestigd, kan consument overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hair Combi passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien consument elektronisch betaalt, zal haircombi.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. haircombi.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hair Combi op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Hair Combi gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. haircombi.nl zal bij het product de volgende informatie aan consument, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Hair Combi waar consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Hair Combi deze gegevens al aan consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 3 Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de producten binnen 14 dagen te ruilen of te retourneren. De bestelling kan geannuleerd worden indien de bestelling nog niet verzonden is.

2. Binnen deze 14 dagen zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Hair Combi retourneren, conform de door Hair Combi verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 4 Kosten in geval van herroeping

1. Indien consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending, en het risico van terugzending, voor zijn rekening.

2. 2.Wanneer consument al de prijs of een deel daarvan heeft betaald, zal Hair Combi dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending, terugbetalen.

Artikel 5 Uitsluiting herroepingsrecht

1. Niet in aanmerking komend voor het gebruikmaken van het herroepingsrecht en tevens retourneren van de aangekochte producten, zijn producten die

a. door Hair Combi tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van consument;

b. duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. snel kunnen bederven of verouderen;

2. Verbruiksartikelen (zoals shampoos, stylingproducten,etc.) kunnen alleen herroepen worden indien deze niet gebruikt zijn en de verzegeling niet verbroken is.

Artikel 6 Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in leveranciersprijzen.

2. In afwijking van het vorige lid kan Hair Combi producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Hair Combi geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Wanneer de prijzen zoals in lid 1 of 2 verhoogd worden heeft consument de mogelijkheid tot ontbinden van de overeenkomst

4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5. Prijzen van producten kunnen reeds tijdelijk verlaagd worden doordat er acties en kortingen zijn op het product.

Artikel 7 Conformiteit

1. Wanneer onverhoopt een product niet voldoet aan de eisen die daar aan gesteld mogen worden heeft consument het recht op reparatie van het product.

2. Wanneer reparatie van het product zoals in vorige lid besproken niet tot de gewenste mogelijkheden behoort, heeft consument het recht op een vervangend product van minstens gelijke kwaliteit.

3. Wanneer het niet mogelijk is om een vervangend product zoals bedoeld in het vorige lid aan consument te doen toe komen, heeft consument het recht de koop te ontbinden en tot teruggave van het aankoopbedrag. Dit alles is zonder kosten voor consument.

4. Het recht zoals bedoeld in lid 1 is echter geldig indien consument 14 dagen na ontvangst van het product de onvolledigheid kenbaar maakt aan Hair Combi. Daarna vervalt dit recht. Dit is echter geen vermindering van de rechten die consument heeft op basis van de wettelijke garantie zoals besproken in artikel 8.

Artikel 8 Wettelijke garantie

1. Hair Combi staat er voor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Hair Combi er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Hair Combi, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die consument op grond van de overeenkomst tegenover Hair Combi kan doen gelden.

3. Hair Combi staat in voor 2 jaar Europese garantie op het elektronische gedeelte van ghd stylingtools (mits met originele verpakking en snoerlabel) en stylingtools van CHI, Wahl en Solis. Er geldt een garantietermijn van 1 jaar op het elektronische gedeelte van stylingtools van de merken Babyliss PRO, Cloud Nine, Ga.Ma, Instyler, ISO Beauty, Jaguar, J. Beverly Hills, John Beerens, Moser, Parlux, Proliss en Velecta Paramount. Defecten veroorzaakt door normale slijtage, onheil van buitenaf (o.a. val- of vochtschade), verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud vallen niet onder de garantie. Bij tondeuses wordt er geen garantie gegeven op slijtende delen als snijplaten en accu’s.

4. Mits de klacht gegrond is zullen de verzendkosten van de retourzending vergoed worden door Hair Combi. De consument dient het pakket in Nederland te retourneren via een DHL Servicepoint. Wanneer dit gebeurt via een andere verzender zijn de kosten voor consument. Dit geldt alleen op retourzendingen, niet op ruilingen. Buiten Nederland dient de bon van de verzendkosten met het pakket te worden meegestuurd. De kosten worden dan vergoed tot een maximum van €9,95.

5. In uitzondering op lid 3 wordt er geen garantie verleent op silicone strips, diamantjes en andere extra en/of accessoires van een CHI tool.

6. Wanneer consument recht heeft op wettelijke garantie en dit product niet meer leverbaar is, zal Hair Combi een passende oplossing zoeken. Hair Combi zal een product van gelijke waarde aanbieden. Indien dit niet mogelijk is zal er een ander product aangeboden worden en zal het rest bedrag uitgekeerd worden in de vorm van een product of als consument daar voor kiest het retourneren van het aankoopbedrag.

7. Na reparatie of vervanging blijft de historische aankoopdatum gelden t.b.v. de garantieperiode; de garantie gaat niet opnieuw in.

Artikel 9 Levering en uitvoering

1. Hair Combi zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat consument aan Hair Combi kenbaar heeft gemaakt. Hair Combi is niet verantwoordelijk voor fouten die gemaakt worden door consument, waardoor de zending niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Hair Combi geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

4. In geval van een onvolledige zending dient consument binnen 24 uur contact op te nemen met info@haircombi.nl, hierbij dient consument het bestelnummer te vermelden. Wanneer een bestelling niet compleet verstuurd kan worden, zal er van tevoren contact opgenomen worden met consument.

5. In geval van een verkeerd geleverd product(en), mag dit product binnen 14 dagen worden geretourneerd. De kosten hiervoor worden vergoed. Consument dient dit schriftelijk te laten weten aan info@haircombi.nl o.v.v. het bestelnummer.

6. In geval van ontbinding zal Hair Combi het bedrag dat consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 10 Overmacht

1. Hair Combi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van verkeerde levering of geen levering in geval van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in dit geval verstaan: iedere omstandigheid waarmee ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon worden gehouden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door consument kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen bij Hair Combi. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Hair Combi afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Hair Combi voldoet, tenzij zulks aan Hair Combi verwijtbaar is.

3. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft consument het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 11 Betaling

1. Consument dient reeds het factuurbedrag vooraf te betalen voordat de goederen verstuurd worden.

2. Consument heeft de volgende betaalmogelijkheden, Ideal betaling, betaling d.m.v. creditcard of Mr. Cash, vooraf overmaken d.m.v. handmatige overschrijving en betaling d.m.v. Paypal.

3. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Hair Combi te melden.

4. In geval van wanbetaling van consument heeft Hair Combi behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Klachtenregeling

1. Hair Combi beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail worden ingediend bij Hair Combi.

3. Bij Hair Combi ingediende klachten worden zo snel mogelijk beantwoord.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 Geschillen

Op overeenkomsten tussen Hair Combi en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Werking

Wanneer er onverhoopt een fout in deze algemene voorwaarden is geslopen, betekent dit niet dat de gehele algemene voorwaarden buiten werking treden maar slechts dat artikel of lid.

Artikel 15 Identiteit van de ondernemer

Steenoveweg 9 
5708 HN Helmond 
Nederland

Telefoonnummer: 0492-550982 
Website: www.newsha.com
E-Mail: info@haircombi.nl

KvK nummer: 61157678

BTW nummer: NL8542.32.424.BO1

Bel ons op 0492-550982 of schrijf een e-mail naar info@haircombi.nl .